TV IMAGO - KACZOROWSKI 2014:

Zbiorowe Seanse Uzdrawiające - Londyn, sierpień 2014

Zbiorowe seanse uzdrawiające Kaczorowskiego w Londynie, sierpień 2014r. POSK Londyn