TV IMAGO - KACZOROWSKI 2015:

Rozmowa nt. Imagoterapii Kaczorowskiego

Rozmowa Kaczorowskiego z Maćkowskim nt. hipnozy, hipnoterapii i imagoterapii. 2015r.